Playmogul.no

Aksjer og børs

Aksjer og børs

En børs er tradisjonelt sett en organisert markedsplass, hvor man som regel har strenge regler når det gjelder informasjonsflyt og omsetning. De fleste tenker nok på omsetning av verdipapirer, slik som obligasjoner og aksjer når de hører ordet børs, men det finnes også børser for andre handelsvarer, som for eksempel metaller, diamanter, petroleumsprodukter og energi.

id4

Aksjer er eierandeler i allmennaksjeselskap eller rene aksjeselskap. Når et selskap er delt opp i aksjer har hver aksje samme verdi, og antallet aksjer multiplisert med deres pålydende verdi utgjør selskapets aksjekapital. Pålydende aksjeverdi vil ikke alltid stemme over ens med kursen på samme aksje. Kursen er avhengig av underliggende verdier i aksjeselskapet, i tillegg til hvordan markedet bedømmer selskapets fremtidige potensiale for inntjening.

I Norge omsettes obligasjoner, egenkapitalbevis og aksjer på Oslo Børs, som er den eneste regulerte markedsplassen av denne typen vi har her i landet. Oslo Børs er i tillegg den eneste selvstendige børsen i Norden. Handelen på Oslo Børs foregår elektronisk og åpner klokken 09.00 og stenger igjen klokken 16.30 (CET). Oslo Børs har tre ulike markedsplasser for handel og notering. Selve Oslo Børs er den største av disse, og her noteres og handles det i aksjer, renter, derivater, egenkapitalbevis og ETP-er. Oslo Axess og Nordic ABM er mye nyere markedsplasser, og her handles det i aksjer og renter respektivt.

Et ASA, eller allmennaksjeselskap kan i Norge noteres på Oslo Børs. Før et selskap kan søke om å bli tatt opp til notering må det fylle visse krav. Disse kravene omhandler blant annet antall aksjer, antall eiere, historie og markedsverdi. Det stilles svært strenge krav til hvordan selskapet behandler konfidensiell informasjon dersom det skal børsnoteres.

På børsen finnes det også ulike indekser. I Norge har vi blant annet OBX (Oslo Børs Index) og OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index). OBX er en aksjeindikator, og omfatter de 25 mest omsatte aksjene som er notert på Oslo Børs. Rangering på indeksen justeres i juni og desember og baseres på en halvt års omsetningsperiode. OSEBX inneholder et representativt utvalg av eller de noterte aksjene på Oslo Børs, og er en investeringsdyktig indeks. Denne indeksen revideres på seks måneders basis, og endres også i juni og desember.